Over Santa’s Take-Away

Wat is Santa's Take-Away?

Santa’s Take-Away is een landelijk kerstboomverkoop concept van Santa’s Office BV, gerund door lokale ondernemers.

Hoe koop ik een ticket?

Via de website door op een van de bestelbuttons te klikken. Je koopt ticket bij Eventix, deze reken je online af. Op het moment dat je op locatie de boom afhaalt scannen ze je ticket.

Over Santa’s Nordmann

Wat is de prijs van een boom?

De kleine boom, Santa’s Junior, kost €25,-.
De grote boom, Santa’s Senior, kost €37,50-.

Waar komt de boom vandaan?

Op een magische plek in Noord-Duitsland in de buurt van Denenmarken.

Zijn de bomen gezond?

Ja, de bomen zijn gezond.

Overige informatie

Privacy policy

Dit is het privacy statement van Santa’s Office onder handelsnaam Santa’s Take-Away.

  1. Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die binnen onze organisatie in omloop zijn, bijvoorbeeld de gegevens die wij binnen krijgen via onze klanten om de evenementen en acties uit te voeren of via het contactformulier op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Santa’s Office BV. is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

  1. Doel en Wettelijke basis

Santa’s Office B.V. bedenkt, ontwikkelt en voert concepten en evenementen uit in het publieke segment. Ten behoeve van de organisatie van deze communicatie trajecten en/of evenementen, maakt Santa’s Office B.V. gebruik van persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld in het uitnodigingstraject. Om persoonsgegevens te kunnen verwerken, dient er een wettelijke basis voor de verwerking te zijn. Santa’s Office B.V. verwerkt alleen de persoonsgegevens op basis van het sluiten van een overeenkomst en die noodzakelijk zijn voor de vervulling van haar taken.

2.1 Persoonsgegevens

Hieronder staat beschreven welke persoonsgegevens in omloop zijn binnen Santa’s Office B.V., hoe we deze gegevens gebruiken, waarom we deze gegevens (eventueel) delen, hoe iedereen toegang heeft tot haar persoonsgegevens en hoe zij deze kunnen controleren.

Alle persoonsgegevens die binnen Santa’s Office B.V. in omloop zijn worden opgeslagen.

2.2 Website

De website www.santasdrivein.nl biedt de mogelijkheid aan om contact op te nemen met Santa’s Office B.V. via het contactformulier. Santa’s Office B.V. vraagt alleen om gegevens die noodzakelijk zijn om het contact voort te zetten (alleen het invullen van de naam en het e-mailadres). Wanneer een gebruiker het formulier invult, worden zijn of haar gegevens opgeslagen in een database, waarna het systeem een bevestiging stuurt naar één of meerdere e-mailadressen met de gegevens van het ingevulde formulier. Op dit formulier en de database daarachter is de AVG van toepassing.

  1. Rechten

Als burger en/of samenwerkingspartner met Santa’s Office B.V., heeft u altijd bepaalde rechten. Zo heeft u altijd het recht om inzicht te verkrijgen in waarom wij bepaalde gegevens verwerken en hoe we deze verwerken. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigingen, aanvullen of wissen. U heeft zelfs het recht om ons te vragen minder persoonsgegevens te verwerken, of u kunt bezwaar maken als u niet wilt dat wij bepaalde gegevens verwerken. Als u het gevoel heeft dat er misbruik van gegevens wordt gemaakt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Privacy Statement kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Nijmegen.

  1. Extern

Buiten onze organisatie, zorgt Santa’s Office B.V. ervoor dat zij zichtbaar maakt met welke partijen zij samenwerkt die persoonsgegevens verwerken. Santa’s Office B.V. zorgt ervoor dat zij op de hoogte is over hoe deze partijen met de persoonsgegevens omgaan, waar ze worden opgeslagen en voor welk doel ze worden gebruikt. Klik hier voor de privacy policy van partner Eventix.

  1. Marketing

Santa’s Office B.V. gebruikt persoonsgegevens van Bezoekers uitsluitend om de overeenkomsten met Bezoekers ter zake het aanbieden en organiseren van haar Evenementen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en haar diensten in dit verband zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. Gegevens over bezoek aan haar Evenementen en Website(s), waaronder surfgegevens en gegevens die worden verkregen van de (voor)verkoopadressen, kunnen door Santa’s Office B.V. worden gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse.

Santa’s Office B.V. kan gegevens van haar Bezoekers in dit kader ook gebruiken voor het uitvoeren van activiteiten gericht op beheer van haar klantenadministratie en om via nieuwsbrieven haar Bezoekers te informeren over onze diensten, aanbiedingen, onze Evenementen en daarmee samenhangende zaken. Surfgegevens kunnen door Santa’s Office B.V. worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van haar Website(s) statistisch te analyseren en om de Website(s) te optimaliseren. Surfgegevens worden door Santa’s Office B.V. (voor zover mogelijk) geanonimiseerd.

5.1 Google en Tijdelijke internet bestanden (Cookies)

Santa’s Office B.V. kan informatie te vergaren over het bezoek aan haar Website(s) door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die de Website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan, zodat het navigeren in de Website wordt vergemakkelijkt. Via de instellingen van de webbrowser kan het plaatsen van cookies worden uitgezet. Santa’s Office B.V. maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het bezoek aan en gebruik van haar Website(s) en daarover rapportages te krijgen. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, waaronder cookies, door Santa’s Office B.V. Google verstrekt. Google kan deze informatie slechts aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dat nodig is om de dienst aan Santa’s Office B.V. te kunnen aanbieden. Via de Website(s) worden in het kader van de dienst Google Analytics ook cookies geplaatst van Google. Santa’s Office B.V. heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet, en verwijst de Bezoekers voor informatie hierover naar het privacybeleid van Google.

5.2 Social networks

Op de Website(s) kunnen knoppen staan waarmee pagina’s op sociale netwerken (zoals Facebook en Twitter) door Bezoekers kunnen worden gepromoot of gedeeld. Omdat deze knoppen zijn geplaatst door die sociale netwerken zelf, kunnen die betreffende netwerken cookies plaatsen.

Hiervoor moet de Bezoeker steeds diens profiel op het betreffende sociale netwerk gebruiken. Voor de werking van de knoppen zijn dus steeds de betreffende sociale netwerken verantwoordelijk. Op het gebruik van de gegevens, waaronder cookies, die de betreffende sociale netwerken daarmee verkrijgen zijn de privacyverklaringen van die sociale netwerken van toepassing.

Santa’s Office B.V., Aalsterveld 70, 6641 SE Beuningen

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Santa’s Take-Away

Werkwijze

De kerstboom die de klant online bestelt is ook de kerstboom die wij tijdens de pick up aan de klant verstrekken. De klant heeft de keuze tussen een boom van 1.00 – 1.50M en een boom van 1.60 – 2.10M. Vanwege de Covid-19 maatregelen kunnen wij de boom op locatie niet door de klant zelf laten uitzoeken. Het personeel van Santa’s Take-Away kiest de boom met zorg uit. De kerstbomen zijn verpakt in een net en hebben een gat aan de onderkant.

Totstandkoming overeenkomst

Informatie, aanbiedingen, mededelingen en prijsopgaven met betrekking tot Santa’s Take-Away en/of (de verkoop van) kerstbomen worden zo nauwkeurig mogelijk door Santa’s Take-Away en/of derden mondeling, telefonisch of via e-mail (weer)gegeven of verstrekt. Santa’s Take-Away aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door Santa’s Take-Away en/of derden gedane mededelingen.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een ticket voor een Santa’s Take-Away heeft betaald bij een door Santa’s Take-Away ingeschakeld (Voor)verkoopadres (www.santasdrivein.nl), en dit geleverd heeft gekregen. Het bestellen van kerstbomen is louter mogelijk via online kanalen en voorafgaand aan een pick-up.

Aansprakelijkheid

Santa’s Take-Away is gerechtigd (onderdelen van) de kerstbomenverkoop te wijzigen.

Uitsluitend in geval van annulering vanwege bijv. leveringsproblemen zal Santa’s Take-Away op schriftelijk verzoek van de klant aan de oorspronkelijk koper van het ticket, de verkoopprijs daarvan, maar niet de administratie- en servicekosten, restitueren.

Overmacht

Santa’s Take-Away kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de bezoeker/klant welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, pandemieën en alle overige van de wil van Santa’s Take-Away onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft Santa’s Take-Away het recht de pick ups te verschuiven naar een andere datum of tot annulering over te gaan.

Privacy en persoonsgegevens

Bij het sluiten van de overeenkomst met Santa’s Take Away geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van Santa’s Take-Away.

Geschillen

Op deze algemene bezoekersvoorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.